ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2564

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2564

        ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรมหาวิทยาเชียงใหม่ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษาและด้านบริหารงานทั่วไป 

        บัดนี้ จึงใคร่ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์นักวิจัยในสังกัดของท่านที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2564 ดังนี้

  1. อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลละ 1 ท่าน ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานในการคัดเลือก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัครและแบบฟอร์มได้ที่ QR Code หรือลิงค์ด้านล่าง ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบทางด้าน Impact Factor และรายชื่อฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถประสานเพื่อขอข้อมูลไปยังบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับรางวัลต่อไป

         โปรดเสนอชื่อผ่านระบบ online พร้อมแนบไฟล์บทคัดย่อผลงานวิจัย และส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย จำนวน 1 ชุด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่: ดาวน์โหลดเอกสาร

เสนอชื่อผ่านระบบ online ได้ที่: เสนอชื่อเพื่อรับรางวัล