ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศเรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจจะดำเนินโครงการวิจัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย นั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศแนบ

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันรับทุนและแนบหนังสือยืนยันรับทุนที่ 📌  https://cmu.to/qHPKE 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566

หากพ้นกำหนดตามวันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

**************************************

ประกาศผลพิจารณาทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มช. 2566

**************************************

 

ดาว์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

หนังสือยืนยันรับทุน นักวิจัยรุ่นกลาง มช. 2566