ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

ยื่นข้อเสนอโครงการโดยตรงมาที่ Email: research-ora@cmu.ac.thดยระบุชื่อเรื่องการส่งอีเมล “รหัสทุน (ชื่อหัวหน้าโครงการ,คณะ)” เช่น IR(นพพล,อก.) เป็นต้น พร้อมแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัสทุน : IR)

  1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน (pdf และ word)
  2. ประวัติของหัวหน้าโครงการ (pdf)

.

เอกสารเพิ่มเติม และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

Download click !!

  1. ประกาศข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. คำอธิบายผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบ (Impacts)
  3. แบบฟอร์มทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ มช.