บพข. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย(Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)

บพข. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย(Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย(Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)

 

>> โครงการจะต้องมีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 1-3 ปี

>> มี TRL หรือ SRL ตั้งแต่ระดับ 4 เป็นต้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี

>> มีภาคเอกชน/ผู้ใช้งาน ร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ”)

 

++ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.++

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ บพข. ได้ที่ https://pmuc.or.th/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ

 

 

Cr. https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11600