งานบริหารงานทั่วไป

นายยงยุทธ์ บุญมา (หนึ่ง)

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 053-94-3618

นายอรรถชัย โฆษณสันติ (ก้า)

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 053-94-3616

นายพงศ์ศักดิ์ หนูคำปัน (เอก)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3618

นายวสันต์ อินต๊ะรังษี (เอ็ม)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3606

นางสาวปิยะพร บุนนาค (จ๋า)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3601

นางสาววิไลรัตน์ ศรีรัตน์ (น้ำฝน)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3607

นายผดุงเกียรติ มั่งมูล (ภู)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3607

นางสาวณิชกานต์ สุนันตา (เทียน)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3601