งานบริหารงานวิจัย

นางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป (อ๋อ)

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 053-94-3610

นางสาวอาภาภรณ์ สูนพรหม (อัน)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3613

นางสาวอรนิตย์ เรือนคำ (แวว)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3612

นางสาวปัณฑารีย์ แสนพรหม (วิว)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3608

นางสาววันวิสาข์ โปธิมอย (พิม)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3612

นางสาวชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ (อิ๋ม)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3613

นางสาวณัฐรดา ธนากูลทิพปภา (แยม)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3608

นางสาวจิรวรรณ สุวรรณจักร์ (เอิร์น)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3612

นายอิสระพงศ์ กันธิยะ (จ๊อบ)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3616

นางสาวภคชนก ทองประทุม (น้ำตาล)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3612

นางสาวพรกนก ปินตาปลูก (แป้ง)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -

นางสาวเมษามาศ ไชยรุ่งเรือง (เมย์)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -

นายรัฐชเดช เพชรัชภักดี (โช)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -