งานบริหารงานวิจัย

นางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป (อ๋อ)

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 053-94-3610
อีเมล : atsana.p@cmu.ac.th

นางสาวอาภาภรณ์ สูนพรหม (อัน)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3613
อีเมล : apaporn.s@cmu.ac.th

นางสาวอรนิตย์ เรือนคำ (แวว)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3612
อีเมล : oranit.r@cmu.ac.th

นางสาวปัณฑารีย์ แสนพรหม (วิว)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3608
อีเมล : pundaree.k@cmu.ac.th

นางสาววันวิสาข์ โปธิมอย (พิม)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3612
อีเมล : wanwisa.po@cmu.ac.th

นางสาวชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ (อิ๋ม)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3613
อีเมล : chawanrut.t@cmu.ac.th

นางสาวณัฐรดา ธนากูลทิพปภา (แยม)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3608
อีเมล : natrada.t@cmu.ac.th

นางสาวจิรวรรณ สุวรรณจักร์ (เอิร์น)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3612
อีเมล : jirawan.su@cmu.ac.th

นายอิสระพงศ์ กันธิยะ (จ๊อบ)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3616
อีเมล : isarapong.g@cmu.ac.th

นางสาวภคชนก ทองประทุม (น้ำตาล)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3612
อีเมล : pakachanok.t@cmu.ac.th

นางสาวพรกนก ปินตาปลูก (แป้ง)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3607
อีเมล : pornkanok.p@cmu.ac.th

นางสาวเมษามาศ ไชยรุ่งเรือง (เมย์)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3608
อีเมล : maysamas.ch@cmu.ac.th

นายรัฐชเดช เพชรัชภักดี (โช)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3607
อีเมล : ratchadet.ph@cmu.ac.th