งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 053-94-3603

นางพัทธนันท์ ลือศักดิ์ศิริวัฒนา

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3604

นางสาวเทียมจันทร์ ปานพาน

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3605

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

ตำแหน่ง : บรรณาธิการบริหาร
โทรศัพท์ : -