สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : -

นางสาววรลักษณ์ ไก่งาม (ไก่)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943565

นายธนพล ยัญญจันทร์ (ภูมิ)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943565