โครงการจัดตั้งศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มช.

ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : -

นางสาวบุษย์อาภา คงเขียว (ยี่หวา)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3642

นายพีระพล ใสสะอาด (อั๋น)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3642

นางสาวณัฐณิชา วังสุขสันต์ (ยีนส์)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3642

นางสาวภาณี คนมั่น (แป๋ม)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3642

นางสาวชิดชนก ภวันนา (บูม)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3642