โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม

ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : -

นางสาวสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ (ไผ่)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3614

นายนโรปกรณ์ สิทธิวงศ์ (นโร)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3614

นางสาวสิริธิดา ส่งน้อย (ป่าน)

ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

นางสาววรรณี ขีปะนัน (แอม)

ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

นางสาวธมกร จะนู (พรรธน์)

ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614

นายปิยะพงศ์ อาทิตย์ (อาทอาท)

ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ : 053-94-3614