ประกาศการให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศการให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศการให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566

.

 

.

📢 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รหัสทุน : IC)

กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงมาที่ Email: research-ora@cmu.ac.th

 

📌  ระบุชื่อเรื่องการส่งอีเมล “รหัสทุน (ชื่อหัวหน้าโครงการ,คณะ)” เช่น IC (นพพล,อก.) เป็นต้น พร้อมแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

  1. บันทึกข้อความเสนอขอรับอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
  2. สำเนาหนังสือขออนุมัติจัดโครงการ พร้อมรายละเอียดโครงการ โดยจะต้องเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัด และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดประชุมจากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เอกสารเพิ่มเติม
ประกาศการให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566