ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ขอแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้ สบว. จะได้จัดทำสัญญารับทุน และ ดำเนินการโอนเงินงวดที่ 1 ให้กับนักวิจัย เมื่อได้รับเงินงวดที่ 1 จาก สกสว. ในลำดับต่อไป โดยการจัดทำสัญญาและการโอนเงินจะดำเนินการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด / ส่วนงานบริหารโครงการ

ประกาศผลการพิจารณางบประมาณปี 66 (ลงนาม)