ประกาศผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภท 1)ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 65 ทุน 1)ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 4 ทุน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2563000075ประกาศ ผลการจัดสรรทุน นักวิจัยรุ่นใหม่ 2563

2563000076ประกาศ มช. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช. 2563 เพิ่มเติม.

2563000077ประกาศทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มช. 2563