ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

 

         ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับข้อเสนอ “ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก” โดยเปิดโอกาสให้ อาจารย์/นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนฯ ยื่นมายัง สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) เพื่อรับการพิจารณาตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนด บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุนทุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก รอบที่ 1 ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย จะได้ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนให้กับผู้รับทุนต่อไป

 

********************************************

 

ประกาศ ผลการจัดสรรทุน PM2.5ฯ รอบที่ 1

 

********************************************

.

.

สอบถามเพิ่มเติม 053 943 616