ประกาศผลการจัดสรรทุนโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ประกาศผลการจัดสรรทุนโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดสรรทุนโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ

ประกาศการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันฯ 2565