ประกาศผลการจัดสรรทุนโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ประกาศผลการจัดสรรทุนโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดสรรทุนโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้มีรายชื่อแนบท้าย พร้อมกันนี้ ใคร่ขอให้ผู้รับทุนจัดทำแบบยืนยันการรับทุน พร้อมทั้งปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุน โดยขอให้ส่งเอกสารที่ปรับแก้แล้วมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบ hard copy จำนวน 1 ชุด เพื่อจักได้จัดทำสัญญารับทุนต่อไป

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2564000031ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันฯ ปี2564

2564000032แบบฟอร์มยืนยันการรับทุนสถาบัน 2564