ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศเรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจจะดำเนินโครงการวิจัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย นั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศแนบ

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งแบบฟอร์มยืนยันการรับทุนได้ที่ 📌 google from: https://cmu.to/qHPKE  ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

 

**************************************
ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. 2566
**************************************

 

ดาว์โหลดเอกสาร