ประกาศผลการพิจารณาโครงการ ภายใต้เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ

ประกาศผลการพิจารณาโครงการ ภายใต้เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ

เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. แผนงานที่ 1 Natural Bio-active ingredients and applications และ แผนงานที่ 2 Highland Agriculture and Environment เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน (Particles) พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นกลไกการแก้ปัญหาทางการเกษตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

ประกาศเครือข่ายบริหารงานวิจัย มช. (Node สวก.)