ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

—————————

ด้วยที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่  EP010040 – EP010043  อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

 

บัดนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย  ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า มีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010040 จำนวน 1 ราย ดังนี้

    1.  ดร.วีรญา ทองคำ

2.ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010041 จำนวน 1 ราย ดังนี้

2.1 ดร.นครินทร์ สุวรรณราช

3.ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010042 จำนวน 1 ราย ดังนี้

3.1 ดร.จตุรงค์ คำหล้า

4.ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010043 จำนวน 1 ราย ดังนี้

4.1 ดร.วิทยา ทาลา

 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ ที่ 15  มิถุนายน 2563  หากพ้นกำหนดที่แจ้งแล้วไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย