ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตกั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  นั้น

เพื่อความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำวารสารฯ ของคณะทำงาน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 จึงเห็นสมควร

  1. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  2. แต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

 

ประกาศ มช แต่งตั้งคณะทำงาน CMUJNS_April 2022