ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามกรอบวงเงินเบื้องต้น)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามกรอบวงเงินเบื้องต้น)

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณด้าน ววน. ประเภทงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามกรอบวงเงินเบื้องต้น) ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าโครงการดังรายชื่อตามประกาศ ตรวจสอบอีเมลตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและกรอบวงเงินเบื้องต้น พร้อมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ได้จากอีเมล

สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ทำการเปิดระบบ NRIIS เพื่อให้นำเข้าข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. (ขยายเวลา) หากพ้นกำหนดดังกล่าว สบว. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ข้อมูลด้วยตนเอง

สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาในรอบนี้ สามารถปรับปรุงข้อเสนอโครงการ และเสนอต่อแหล่งทุนอื่นๆ ได้ทันที โดย สบว. จะทำการแจ้งข้อเสนอแนะผ่านไปยังหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงานบริหารโครงการ ในลำดับต่อไป

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ FF67