ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Natural and Life Sciences Communications

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Natural and Life Sciences Communications

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Natural and Life Sciences Communications ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566    Appointment Editor2023 OKV2