แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลที่ใช้รายงานต่อ QS World University Rankings

แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลที่ใช้รายงานต่อ QS World University Rankings

แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลที่ใช้รายงานต่อ QS World University Rankings

 

1. Employer contact detail lists : ข้อมูลนายจ้างที่รับบัณฑิต มช. เข้าทำงาน ทั้งในประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ

2024_employer-contact-details_predefined-format

 

2. Academic contact detail lists : ข้อมูลอาจารย์และนักวิจัยขององค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ ที่ทำงานด้านวิชาการ และวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัย มช. เช่น ทำวิจัยร่วมกับ มช.โดยแท้จริง, มีการตีพิมพ์/Conference ร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอรายชื่อใหม่ที่ท่านยังไม่เคยรายงานต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากส่งผลต่อการได้รับคะแนนของตัวชี้วัด Academic Reputation

2024_academic-contact-details_predefined-format

 

ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 ส่วน กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยส่งกลับมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ทาง Google form https://cmu.to/cmu-qs2024 ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943608

Share is :

Leave a Comment