ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทาวารสาร Natural and Life Sciences Communications ฉบับพิเศษ (Special Issue) พ.ศ.2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทาวารสาร Natural and Life Sciences Communications ฉบับพิเศษ (Special Issue) พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารสาร Natural and Life Sciences Communications ฉบับพิเศษ (Special Issue) เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะ สถาบัน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามประกาศแนบ

 

ประกาศ มช._NLSC Special Issue