ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขที่ EP010040 – EP010043

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขที่ EP010040 – EP010043

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ด้วยที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่  EP010040 – EP010043  อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัยบัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผลปรากฏว่า มีรายชื่อผู้สอบการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสิน

1.ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010040 จำนวน 1 ราย ดังนี้

1.1ดร.วีรญา ทองคำ

2.ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010041 จำนวน 1 ราย ดังนี้

2.1 ดร.นครินทร์ สุวรรณราช

3.ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010042 จำนวน 1 ราย ดังนี้

3.1 ดร.จตุรงค์ คำหล้า

4.ตำแหน่ง นักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ EP010043 จำนวน 1 ราย ดังนี้

4.1 ดร.วิทยา ทาลา

ก. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการทดสอบวัดทัศนคติ (Attitude Test) ในวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ดังนี้

– เวลา 08.30 – 11.00น. ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจตามระเบียบการเข้ารักษาโรงพยาบาล ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี หรือห้องเวรระเบียบผู้ป่วยนอก(เบอร์ 19 ) และยื่นเอกสาร ณ ห้องตรวจ OPD (เบอร์ 24) ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทดสอบ คนละ 250 บาท

– เวลา 13.00 น. ทดสอบบุคลิกภาพ ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข.ประกาศผลสอบคัดเลือก

กำหนดสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ในวันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หากมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย เกณฑ์การตัดสิน ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 คะแนน ขึ้นไป และผู้ที่สอบได้คะแนนได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกและให้การตัดสินของคณะกรรมฯ เป็นที่สิ้นสุด

ค.ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกในวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สามารถดูที่เว็บไซต์ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิคส์ (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ และ https://rac.oop.cmu.ac.th/

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2563000046