ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566

.

.

📢 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund)
(รหัสทุน : MF)

กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงมาที่ Email: research-ora@cmu.ac.th

 

📌  ระบุชื่อเรื่องการส่งอีเมล “รหัสทุน (ชื่อหัวหน้าโครงการ,คณะ)” เช่น MF (นพพล,อก.) เป็นต้น พร้อมแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

1. หลักฐานการขอร่วมสมทบทุนจากแหล่งทุนภายนอก

2. ข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

 

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2566