ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเลขที่ EP010032 – EP010039

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเลขที่ EP010032 – EP010039

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

—————————

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งเลขที่  EP010032-EP010038 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท จำนวน 7 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่  EP010039 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 3. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทางทหารมาแล้ว
 4. เป็นผู้ประสานงานที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์
 5. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (พูดและเขียน) ได้ในระดับดี
 6. มีจิตบริการที่ดี และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่ EP010032 วุฒิปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา เพื่อผลิตบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ไม่น้อยกว่า 6 บทความภายใน 5 ปี เข้าร่วมทีมวิจัยสร้างเครื่องจำลองควอนตัมแบบอะตอมเย็นและทีมวิจัยสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบสภาพนำยวดยิ่ง

ตำแหน่งเลขที่ EP010033 วุฒิปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตราเพื่อผลิตบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ไม่น้อยกว่า 6 บทความภายใน 5 ปี เข้าร่วมทีมวิจัยสร้างเครื่องจำลองควอนตัมแบบอะตอมเย็นและ ทีมวิจัยสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบสภาพนำยวดยิ่ง

ตำแหน่งเลขที่ EP010034 วุฒิปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตราเพื่อผลิตบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ไม่น้อยกว่า 6 บทความภายใน 5 ปี จัดตั้งห้องวิจัยซิลิคอนโฟโตนิกส์ควอนตัม ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา เพื่อผลิตบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ไม่น้อยกว่า 6 บทความภายใน 5 ปี จัดตั้งห้องวิจัยซิลิคอนโฟโตนิกส์ควอนตัม

ตำแหน่งเลขที่ EP010035 วุฒิปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา เพื่อผลิตบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ไม่น้อยกว่า 6 บทความภายใน 5 ปี สร้างต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการเครื่องวัดอัตราเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วงแบบอะตอมและระดับห้องปฏิบัติการเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโดยใช้สสารควบแน่นโบส-ไอน์สไตน์

ตำแหน่งเลขที่ EP010036 วุฒิปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/วิทยาการข้อมูล/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตราเพื่อผลิตบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ไม่น้อยกว่า 6 บทความภายใน 5 ปี สร้างและบริหารเครือข่ายวิจัยด้านการคำนวณควอนตัมกับเน็ตเวิร์ก IBM-Q

ตำแหน่งเลขที่ EP010037 วุฒิปริญญาเอก วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไมโครเวฟ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา เพื่อผลิตบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ไม่น้อยกว่า 6 บทความภายใน 5 ปี สร้างและสร้างระบบควบคุมRF MW ในงานวิจัยควอนตัม รวมถึงซอฟต์แวร์ เข้าร่วมทีมวิจัยสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบสภาพนำยวดยิ่งและทีมวิจัยสร้างเครื่องจำลองควอนตัมแบบอะตอมเย็น

ตำแหน่งเลขที่ EP010038 วุฒิปริญญาเอก วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งนักวิจัยจำนวน 1 อัตรา เพื่อจัดทำอุปกรณ์ในงานวิจัยควอนตัม รวมถึงซอฟต์แวร์เข้าร่วมทีมวิจัยสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบสภาพนำยวดยิ่งและทีมวิจัยสร้างเครื่องจำลองควอนตัมแบบอะตอมเย็น

ตำแหน่งเลขที่ EP010039 วุฒิปริญญาตรี วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ /เศรษฐศาสตรบัณฑิต ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านจัดทำหนังสือราชการต่างๆ ควบคุมบัญชีใช้เงินและตรวจสอบบัญชี วัสดุใช้สอย/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องกรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิคส์ (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 วันและเวลาราชการ (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1. ใบสมัคร                                                                            จำนวน   1  ฉบับ

2. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และสำเนา Transcript                      จำนวน   1  ชุด

3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตา ขนาด 3×4 ซม                จำนวน   1  รูป

4. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                       จำนวน   1  ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์                                                                   จำนวน   1  ฉบับ

6. ใบรับรองการมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ (ถ้ามี)                        จำนวน   1  ฉบับ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันจันทร์ ที่3 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://rac.oop.cmu.ac.th/ และสามารถดูที่ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิคส์ (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  1. โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกนำเสนอผลงาน หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับแรก และลำดับต่อไปตามลำดับคะแนน ทั้งนี้หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และให้การตัดสินของคณะกรรมการฯ  เป็นที่สิ้นสุด

 (วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2563000049