ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CMU Change Agents for Sustainability

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CMU Change Agents for Sustainability

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ“การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (CMU Change Agents for Sustainability)

    ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย  ได้ประกาศรับสมัครให้บุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (CMU Change Agents for Sustainability) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก และเพื่อวิเคราะห์แนวทางการนำงานวิจัยต่อยอดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว เห็นควรให้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 136 ราย เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ“การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (CMU Change Agents for Sustainability)

*****************

คลิกเพื่อดูประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

*****************