ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม “แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565”

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม “แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม “แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565”

 

  • โครงการจะต้องมีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 1-2 ปี
  • มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี TRL 3 เป็นต้นไป
  • มีภาคเอกชน/ผู้ใช้งาน ร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยประกอบด้วย in cash  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11556

 

ปชส.เปิดรับข้อเสนอแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565

แบบฟอร์มแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ

แบบฟอร์มแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ