ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่า และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น โดยมีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ ประเด็นวิจัย ดังนี้

 

1. ด้วยเธอล้วนก็คือคน: สังคมพหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตทางเลือกในยุคสมัย ‘Anything goes’

2. Creativity on the Margins: การสร้างนวัตกรรมทางภาษา ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม

3. อันว่าด้วยเสียงหัวเราะและคราบน้ำตา: อารมณ์ของเด็ก สตรี เยาวชน และคนชราในสังคมทุนนิยม-ปิตาธิปไตยสมัยใหม่

4. Ulysses Unbound: โลกทัศน์อันสั่นคลอนและผันแปรจากการเดินทางและการอพยพ ในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวรรณคดี

 

มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. (มหาวิทยาลัยต้นสังกัดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น)

 

ประกาศทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลของนักศึกษา.docx

ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา.docx 

ตัวอย่างเขียนบทคัดย่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์.docx

แนวทางเขียนบทสังเคราะห์.docx

สรุปรายการเอกสารสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต