ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม (จำนวน 6 โครงการ)

 

กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการรวมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ที่

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) – NSTDA

 

20210927-RGF5-Presentation-RILGF-PR

 

20210927-RGF-cost-form

 

20210927-RGF-proposal-form-2564-v01