ประกาศเปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. (มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจต่อไป

อนึ่ง หากประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว จะต้องทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วยต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8374

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2564000030ประกาศทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานของอาจารยุ์รุ่นใหม่ ป