ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet, NEJM ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet, NEJM ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

เพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในของ QS World University Rankings,
THE World University Rankings และTHE University Impact Rankings (SDGs)

จึงเห็นควรให้มีการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ฯ
โดยให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine” ลงวันที่ 17 เมษายน 2563”

และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับนี้แทน

ประกาศ มช.ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ใน 4 วารสาร_30 ก.ย.