ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการรตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอันดับ 1-10 ของโลก (TOP 10) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการรตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอันดับ 1-10 ของโลก (TOP 10) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลกและเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations)
ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในของ QS World University Rankings และ THE World University Rankings
จึงเห็นควรให้มีการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมการรตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอันดับโลก

โดยให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก (International Collaboration Scholarship)” ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

และใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับนี้แทน

สามารถค้นหาอันดับมหาวิทยาลัยที่ท่านร่วมตีพิมพ์ได้ที่ 

QS World University Rankings https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings
The World Univissity Rankings https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings