ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2564

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2564 ดังนี้

 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 24-25-26 พฤศจิกายน 2564 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

 

2) วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 2 –3 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

 

3) เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ วารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 13 –14 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

 

4) การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit – PMU) วันที่ 23 –24 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

 

ทุกหลักสูตรอบรมระบบ ON – LINE โดยใช้ โปรแกรม Zoom

 

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการ อบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “ www.rpa.or.th”

 

course122564