ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566

 

  • ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึง 6 กันยายน 2565เวลา 18.00 น. **โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ nriis ภายในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.**
  • มหาวิทยาลัยต้นสังกัดทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 กันยายน เวลา 18.00 น. เท่านั้น
  • ต้องมีหนังสือรับรองการทำวิจัยร่วมจากนักวิจัยญี่ปุ่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

 

ประกาศทุน.pdf

 

ขอบเขตการการสนับสนุนทุน JSPS ปี 66.pdf

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ NRCT-JSPS ประจำปี 2566