ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 “NU Research Foresight: Beyond 30 years” ในวันที่ 4 กันยายน 2563