ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Asia) ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Asia) ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์ให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ Social Science Asia ประจำปี 2563

จำนวน 4 ทุนๆละ ไม่เกิน 200,000.- บาท

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2563000029ปชส.การจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ (วช.)