ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีโนยบายในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำศักยภาพของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยนโยบาย BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ผ่าน 4 อุตสาหกรรมหลักของไทย โดยขับเคลื่อนนโยบายผ่านโครงการ “ยุวชนสร้างชาติ” ใน 3 โครงการย่อย ได้แก่ ยุวชนอาสา บัณฑิตอาสาและกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสร้างการรับรุ้และความเข้าใจอันดีกับประชาคมอุดมศึกษาและกลุ่มผู้รับบริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างแนวร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ในการนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลสื่อเพื่อสร้างการับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ในรูปแบบคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟฟิคหรือภาพข่าวที่เกี่ยวกับนโยบาย BCG Economy และโครงการยุวชนสร้างชาติทั้ง 3 โครงการย่อย ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ หรือคัดลอกลิงค์และดาวน์โหลด ดิจิทัลไฟล์สื่อสร้างความเข้าใจและสื่อประชาสัมพันธ์เชิงนโยบาย ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง