ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้

1. กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งมีกำหนดปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

2. กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีกำหนดปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

อนึ่ง ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถจัดทำหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ส่งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการสร้างบัญชีโครงการให้กับหัวหน้าโครงการ (แหล่งทุนกำหนดให้โครงการที่จะยื่นข้อเสนอต้องสร้างบัญชีโครงการในระบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรับ User/Password ของโครงการ เพื่อใช้ในการยื่นข้อเสนอ) โดยสำหรับทุนกลุ่มงาน ที่ 1 ส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. และกลุ่มงานที่ 2 ส่งเอกสารได้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/jscdD

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2564000035แบบฟอร์มเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ 2564-มช.

2564000037ปะหน้า-แจ้งเวียนคณะ

25640000342021012222100_ประกาศรับข้อเสนอ