ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Trilateral Symposium on SDGs – 2024

ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Trilateral Symposium on SDGs – 2024

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Trilateral Symposium on SDGs – 2024 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และคณะผู้บริหารจากส่วน       งานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Trilateral Symposium on SDGs – 2024.
     การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Trilateral Symposium on SDGs – 2024 จัดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย Kagawa และมหาวิทยาลัย National Chiayi โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน โดยในปี 2567 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานดังกล่าว และมีกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมุ่งเน้นในประเด็นและหัวข้อย่อย 7 หัวข้อ ได้แก่
🩺Health Session
🛰️Science and Technology Session
🥗Food Session
🧑‍💻Social Session
🛫Tourism Session
👩‍🎓Student Session
🏙️Climate Action Session.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย