ประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเตรียมจัดทำแผนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

ประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเตรียมจัดทำแผนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี ได้แก่ อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และอาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ได้เข้าร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อเตรียมจัดทำแผนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นและระดมสมองจากคณะกรรมการประสานงานวิจัย บริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่.