ประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics Chiang Mai 2023)

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics Chiang Mai 2023)

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics Chiang Mai 2023)
.
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมยูนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics Chiang Mai 2023) โดยมีภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน
การประชุมวิชาการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักวิจัยทางด้านธรณีฟิสิกส์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้งานด้านธรณีวิทยา วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน