ประชุมวิชาการเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภูมิภาค : ภาคเหนือ ประจำปี 2566

ประชุมวิชาการเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภูมิภาค : ภาคเหนือ ประจำปี 2566


รองศาสตราจารย์ วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภูมิภาค : ภาคเหนือ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานเปิดการประชุม
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภูมิภาค : ภาคเหนือ ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์นัทธี สุรีย์ หัวหน้าโครงการเครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : ภาคเหนือ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถาบันแม่ข่าย ลูกข่าย และสมาชิกเครือข่าย เข้าร่วมประชุม
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต หัวหน้าโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ PEER Evaluation มหาวิทยาลัยมหิดล ในการบรรยายเรื่อง “การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ PEER Evaluation” รวมถึง “การฝึกอบรมจิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน” จากคณะวิทยากร นำโดย อาจารย์ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
นอกจากนี้ยังได้มีการมอบเครื่องหมายการรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase I ให้แก่ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ได้แก่
– ห้องปฏิบัติการหน่วยต่อมไร้ท่อฯ คณะแพทยศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการเภสัชวิทยาพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการชีวภาพเน้นวิจัยโรคทางด้านกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการยาน้ำ คณะเภสัชศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีในอาหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
– ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
.
ในวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “The safety culture journey การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”