ประวัติหน่วยงาน

สำนักงานบริหารงานวิจัย

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ พันธกิจวิจัย ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านศูนย์บริหารงานวิจัยสามารถส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดใว้และตามยุทธศาสตร์วิจัยที่กำหนดไว้ ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ

เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ศูนย์บริหารงานวิจัยเป็นสำนักงานบริหารงานวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจส่งเสริม กำกับ ประสานงานการวิจัยและนวัตกรรม งานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร สามารถเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานวิจัย และงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติ

อดีตรองอธิการบดี [วิจัย, นวัตกรรม, ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม]

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : รองศาสตราจารย์ ดร.วนิตา บุณโยดม

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : 25 กรกฎาคม 2565 ถึง : ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : 10 พฤศจิกายน 2559 ถึง : 24 กรกฎาคม 2565

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : 01 ตุลาคม 2558 ถึง : 09 พฤศจิกายน 2559

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : 17 พฤศจิกายน 2555 ถึง : 30 กันยายน 2558

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : 29 กันยายน 2553 ถึง : 09 พฤศจิกายน 2555

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : -

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : 27 สิงหาคม 2561 ถึง : 30 กันยายน 2562

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : 01 สิงหาคม 2561 ถึง : 26 สิงหาคม 2561 (รักษาการผู้อำนวยการ)

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : 18 ธันวาคม 2555 ถึง : 31 กรกฎาคม 2561

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : 19 พฤษภาคม 2553 ถึง : 09 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : -

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : -

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการในเวลานั้น) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสินฤกษ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : -