ผลการพิจารณาค่า Page Charge ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการพิจารณาค่า Page Charge ประจำปีงบประมาณ 2565

1.เจ้าของผลงานบันทึกโครงการวิจัย (P0000xxxxx)
โดยขอให้ระบุชื่อโครงการ(ผลงาน)เป็นภาษาอังกฤษ (*ทั้งในส่วนข้อมูลชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่าง Page Charge ประจำเดือนxxx 2564_ชื่อผลงาน และเลือกแหล่งทุนวิจัยเงินรายได้ของสำนักงานบริหารงานวิจัย>โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความผลงานวิชาการ(Page Charge)

2.ปรับปรุงข้อมูลโครงการ (R0000xxxxx) และจัดการข้อมูล (แบ่งงวดเงินสนับสนุนโครงการวิจัย)
ในระบบ CMUMIS https://mis.cmu.ac.th/

3.เจ้าของผลงานบันทึกข้อมูลสำหรับเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยในระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย https://research.mis.cmu.ac.th/

 

page charge ประจำเดือนตุลาคม 2564

page charge ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

page charge ประจำเดือนธันวาคม 2564

page charge ประจำเดือนมกราคม 2565

page charge ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

page charge ประจำเดือนมีนาคม 2565

page charge ประจำเดือนเมษายน2565

page charge ประจำเดือนมิถุนายน 2565

page charge ประจำเดือนกรกฎาคม 2565