วันวิสาข์ โปธิมอย

ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการ จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2565 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ดูเพิ่มเติม »