ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2565

1.เจ้าของผลงานบันทึกโครงการวิจัย (P0000xxxxx) โดยขอให้ระบุชื่อโครงการ(ผลงาน)เป็นภาษาอังกฤษ (ทั้งในส่วนข้อมูลชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่าง ค่าตอบแทน ครั้งที่ x ประจำเดือนxxx 256x_ชื่อผลงาน
และเลือกแหล่งทุนวิจัยเงินรายได้ของสำนักงานบริหารงานวิจัย>โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ(ค่าตอบแทน)
ปรับปรุงข้อมูลโครงการ (R0000xxxxx) และจัดการข้อมูล (แบ่งงวดเงินสนับสนุนโครงการวิจัย) ในระบบ CMUMIS https://mis.cmu.ac.th/

 

2.เจ้าของผลงานบันทึกข้อมูลสำหรับเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยในระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย https://research.mis.cmu.ac.th/

 

ผลการพิจารณา

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 ต.ค. 2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ต.ค. 2564

ค่าตอบแทน ประจำเดือน พ.ย.2564

ค่าตอบแทน-ครั้งที่-1-ธ-ค-2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ธ.ค. 2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 ม.ค.2565

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ม.ค.2565

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 ก.พ.2565

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ก.พ.2565

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 มี.ค.2565

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 มี.ค.2565

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 เม.ย.65

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 เม.ย.65

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 พ.ค.65

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 มิ.ย.65

ค่าตอบแทน ก.ค.-ก.ย.2565