ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานมูลฐาน

(Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

————————————

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ได้กำหนดแผนงานจำนวน 4 แผนงาน ดังนี้

แผนงานที่ 1 Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine

แผนงานที่ 2 Frontier Research and Innovation in Science, Engineering and Technology

แผนงานที่ 3 Frontier Research and Innovation in High-Value Agriculture, Food and Extract for BCG industry

แผนงานที่ 4 Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts (FRISHA)

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่เข้าข่ายจะได้รับการสนับสนุน โดยมีรายชื่อข้อเสนอโครงการดังแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัยจะประสานแจ้งข้อเสนอแนะไปยังหัวหน้าโครงการ เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยและนำเข้าในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.

 

ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น FF68