ผู้บริหาร

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม

โทรศัพท์ : 053-94-1005

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล

โทรศัพท์ : 053-94-1005

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

โทรศัพท์ : 053-94-1005

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์

โทรศัพท์ : 053-94-3601

รองผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์

โทรศัพท์ : -

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ สพญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร

โทรศัพท์ : -